• MPS DC-DC降压(Buck)

    灵活的设计,更宽的输入电压范围

DC-DC降压变换器,也称降压式变换器,是一种最常用的输出电压小于输入电压的DC-DC电路,主要特性输入电压,开关电流,输出电压,转换效率等;是最常见的DC-DC芯片,基本上绝大多数的电子产品上都能找到它们的踪影。

MPS的DC/DC降压(Buck) 降压转换器系列产品可提供 2V 至 100V 的宽输入电压范围,输出电流高达 30A。MPS 产品介于其宽输入电压范围,适用于各类应用,且支持各种各样的总线电压:3.3V, 5V, 12V, 24V, 36V, 60V, 和 100V。同时结合电源优化的 IC 工艺、封装技术、单片设计和系统专业技术, 推出了具有低导通阻抗 MOSFET、快速瞬态响应、低纹波、低噪声、低 Iq 和低 EMI 功能的高效率小尺寸 (CSP/QFN/BGA/LGA) 产品。

应用方向

汽车

工业

网络和通讯

选型表下载
产品名称最小输入电压Vin (max) (V)Iout (max) (A)Iq (typ) (mA)Vfb (V)fsw (max) (kHz)Control ModePackage
MP54032.763.50.0850.61500 UTQFN-20(2.5x3.0)
MP54162.85.52/2.5/4/4.50.351.2/1.5/1.8/3.32500COTQFN-28(4x4)
MP21302.763.50.040.61200COTQFN-12(2x2)
MP21512.55.510.0250.61100COTSOT563,UTQFN-6(1.2x1.6)
MP21522.55.520.0250.61100COTSOT563,UTQFN-6(1.2x1.6)
MP21532.55.530.0250.61100COTSOT563,UTQFN-6(1.2x1.6)
MP16062.55.520.03 1100COTSOT563
MP2152A2.55.520.0250.61100COTUTQFN-6(1.2x1.6)
MP21712.55.515200.62600COTTSOT23-8
MP21722.55.525200.62600COTTSOT23-8
MPQ2171 2.55.515200.62600COTTSOT23-8
MPQ2172 2.55.525200.62600COTTSOT23-8
MP2172C 2.385.520.450.61100COTUTQFN-6(1.2x1.6)
MPQ2166-AEC1 2.7620.060.6 Current ModeQFN-18(2.5x3.5), QFN-18 (2x3)
MPQ2166 2.7620.060.6 Current ModeQFN-18(2.5x3.5), QFN-18 (2x3)
MP2166 2.7620.060.6 Current ModeQFN-18(2.5x3.5), QFN-18 (2x3)
MP28300 25.50.30.0005 1500 QFN-12(2x2)
MP2012 2.761.50.60.81200Current ModeQFN-6(3x3)
MP2104 2.560.60.40.61700Current ModeTQFN-6,TSOT23-5
MP2105 2.560.80.440.61050Current ModeMSOP-10,TSOT23-5
MP2107 2.7640.750.82000 QFN-10(3x3)
MP2108 2.6621.20.895740 MSOP-10,QFN-10 (3x3)
MP2109 2.560.80.440.61200Current ModeQFN-10(3x3)
MP2113 2.761.50.50.61500Current ModeQFN-8(2x3)
MP2115 2.8620.80.6071300Current ModeQFN-10(3x3)
MP2116 2.5620.070.61250 QFN-10(3x3)
MP2122 2.7620.0450.6081000Current ModeTSOT23-8
MP2128 2.5610.350.5943000Current ModeQFN-8(2x2), SOT23-5
MP2136 2.5610.350.5942000Current ModeQFN-6(2x2)
MP2143 2.55.530.040.61200COTTSOT23-8
MP2144 2.55.520.040.61200COTTSOT23-8
MP2149 2.7610.0450.6081000Current ModeTSOT23-8
MP2158 2.5610.0170.61500COTQFN-8(2.0x1.5)
MP2159 2.5610.0170.61500COTTSOT23-8
MP2160 2.761.20.0170.63500COTQFN-8(2.0x1.5)
MP2162 2.5620.0170.61500COTQFN-8(2.0x1.5)
MP28114 2.560.60.40.61700Current ModeQFN-8(2x2)
MP28119 2.560.60.40.61700Current ModeQFN-8(2x2)
MP8606 2.96.5620.60COTQFN-18(3x4)
MPQ8612-12 36121.10.6081000COTQFN-14(3x4)
MPQ8612-16 361610.611000COTQFN-17(4x4)
MPQ8612-20 362010.611000COTQFN-17(4x4)
MPQ8616-6 3661.050.611000COTwith fixed CCMQFN-14(3x4)
MPQ8616-12 36121.050.611000COTwith fixed CCMQFN-14(3x4)
MPQ2249 2.5630.480.61000Current Mode 
MP2145 2.85.560.040.61200COTQFN-12(2x3)
MP2147 2.85.540.040.61200COTQFN-12(2x3)
MP2110 3.35.430.190.61500COTQFN-14(3x3)
MP2148 2.35.510.0110.62200COTQFN-6(1.0x1.5)
MP2143H 2.55.530.550.62000COTQFN-10(2x3)
MP2131 2.75.540.0190.61200COTQFN-12(2x2)
MP2159A 2.5610.0170.61500COTTSOT23-8
MP2161A 2.5620.0170.61500COTTSOT23-8
MP2188 2.55.530.080.61200COTQFN-16(2.2x2.6)
MP2187 2.55.530.080.61200COTQFN-16(2.2x2.6)
MP2158A 2.5610.0170.61500COTQFN-8(2.0x1.5)
MP2162A 2.5620.0170.61500COTQFN-8(2.0x1.5), TQFN-8 (2.0x1.5)
MPQ2122 2.7620.0450.6081000Current ModeTSOT23-8
MPQ2143 2.55.530.040.61200COTTSOT23-8
MP2141N 2.35.510.0110.62200COTSOT563
MP9143 2.55.530.040.61200COTTSOT23-8
MP9159A 2.5610.0170.61500COTTSOT23-8
MP9161A 2.5620.0170.61500COTTSOT23-8
MP9162A 2.5620.0170.61500COTQFN-8(2.0x1.5)
MP21148 2.35.510.50.62400COTwith fixed CCMQFN-6(1.0x1.5)
MP9148 2.7610.0450.6081000Current ModeTSOT23-8
MPQ2143H 2.55.530.040.62000COTQFN-10(2x3)
MP28200 25.50.20.0005 1500COTQFN-12(2x2)
MP216002.35.50.60.0110.62200COTQFN-6(1.0x1.5)
MP2830125.50.70.0005 1500COTQFN-12(2x2)
数据手册
  • 点击选型表型号,下载数据手册