• Nexperia 低VCEsat (BISS)晶体管负载开关

  简化电路设计,降低贴片成本

Nexperia符合AEC-Q101标准的BISS负载开关将一个节能型低VCEsat晶体管和一个RET集成在一个小型SMD封装中。它们提供目前市场上最高的单位面积电流额定值,非常适合用于切换正电源轨或接地参考负载。

 • 低VCEsat晶体管和RET集成在小型SMD塑料封装中
 • 节省空间的解决方案,可简化电路设计,将元件数从四个减少到一个
 • VCEO范围:15 V至60 V,提供四个电阻值
 • 减少焊点,提升可靠性
 • 电流能力高达:
  • IC:1.8 A(20 V时)
  • IC:1.5 A(60 V时)
 • 降低贴片成本
 • 低集电极-发射极饱和电压
 • 阈值电压(<1 V)低于MOSFET
 • 多个封装选择
 • 符合AEC-Q101标准

典型应用

 • 供电线路开关
 • 电池充电器开关
 • 适合LED、驱动器和背光应用的高端开关
 • 便携式设备
 • 中等功率DC-DC转换
选型表下载
Type numberPackage versionPackage nameSize (mm)transistor polarityPtot [max] (mW)VCEO [max] (V)IC [max] (A)VCEsat [max] (mV)VCEsat [max](trans 2) (mV)RCEsat@IC [max];IC/IB =10 [typ] (mOhm)hFE [min]fT [typ] (MHz)
PBLS1501VSOT666SOT6661.6 x 1.2 x 0.55NPN/PNP300500-150-25030030100
PBLS1501YSOT363TSSOP62.1 x 1.25 x 0.95NPN/PNP30050 -150-25030030100
PBLS1502YSOT363TSSOP62.1 x 1.25 x 0.95NPN/PNP30050 -150-25030030100
PBLS1503YSOT363TSSOP62.1 x 1.25 x 0.95NPN/PNP30050 -150-25030030100
PBLS1504YSOT363TSSOP62.1 x 1.25 x 0.95NPN/PNP30050 -150-25030060100
PBLS2001DSOT457SC-74; TSOP62.9 x 1.5 x 1NPN/PNP60050 -150-15018530150
PBLS2002DSOT457SC-74; TSOP62.9 x 1.5 x 1NPN/PNP60050 -150-30018530150
PBLS2003DSOT457SC-74; TSOP62.9 x 1.5 x 1NPN/PNP60050 -150-30018530150
PBLS2004DSOT457SC-74; TSOP62.9 x 1.5 x 1NPN/PNP60050 -150-30018560150
PBLS2021DSOT457SC-74; TSOP62.9 x 1.5 x 1NPN/PNP60050 -150-708030130
PBLS2022DSOT457SC-74; TSOP62.9 x 1.5 x 1NPN/PNP60050 -150-708030130
PBLS2023DSOT457SC-74; TSOP62.9 x 1.5 x 1NPN/PNP60050 -150-708030130
PBLS2024DSOT457SC-74; TSOP62.9 x 1.5 x 1NPN/PNP60050 -150-708060130
PBLS4001YSOT363TSSOP62.1 x 1.25 x 0.95NPN/PNP30050 -150-35044030100
PBLS4002YSOT363TSSOP62.1 x 1.25 x 0.95NPN/PNP30050 -150-35044030100
PBLS4003DSOT457SC-74; TSOP62.9 x 1.5 x 1NPN/PNP60050 -150-31024030150
PBLS4003YSOT363TSSOP62.1 x 1.25 x 0.95NPN/PNP30050 -150-35044030100
PBLS4004DSOT457SC-74; TSOP62.9 x 1.5 x 1NPN/PNP60050 -150-31024060150
PBLS4004YSOT363TSSOP62.1 x 1.25 x 0.95NPN/PNP30050 -150-35044060100
PBLS4005DSOT457SC-74; TSOP62.9 x 1.5 x 1NPN/PNP60050 -150-31024080150
PBLS4005YSOT363TSSOP62.1 x 1.25 x 0.95NPN/PNP30050 -150-35044080100
PBLS6001DSOT457SC-74; TSOP62.9 x 1.5 x 1NPN/PNP60050 -150-34025530150
PBLS6002DSOT457SC-74; TSOP62.9 x 1.5 x 1NPN/PNP60050 -150-34025530150
PBLS6003DSOT457SC-74; TSOP62.9 x 1.5 x 1NPN/PNP60050 -150-34025530150
PBLS6004DSOT457SC-74; TSOP62.9 x 1.5 x 1NPN/PNP60050 -150-34025560150
PBLS6005DSOT457SC-74; TSOP62.9 x 1.5 x 1NPN/PNP60050 -150-34025580150
PBLS6021DSOT457SC-74; TSOP62.9 x 1.5 x 1NPN/PNP60050 -150-10011030150
PBLS6022DSOT457SC-74; TSOP62.9 x 1.5 x 1NPN/PNP60050 -150-10011030150
PBLS6023DSOT457SC-74; TSOP62.9 x 1.5 x 1NPN/PNP60050 -150-10011030150
PBLS6024DSOT457SC-74; TSOP62.9 x 1.5 x 1NPN/PNP60050 -150-10011060150
数据手册
 • 点击选型表型号,下载数据手册